کارشناس و مسئول دفتر منطقه ای آفریقای شمالی – شرکت ایجاد محیط زیست (وزارت راه و شهرسازی)