وکیل، مشاور حقوقی برای تجارت بین المللی در کشورهای اروپایی، خلیج فارس و ایران