دکتر حقوق – تجارت بین الملل – دانشگاه آزاد امارات 2016
مدرک کارشناسی ارشد – حقوق تجارت بین المللی – دانشگاه آزاد اسلامی،
فارغ التحصیل زبان انگلیسی از دانشگاه استرالیا Volundung، 2011
کارشناسی ارشد – زبان و ادبیات عربی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دارنده رتبه اول دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، 1388
معادل مدرک کارشناسی ارشد در مدیریت – دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، 2010
لیسانس زبان و ادبیات عربی – دانشگاه آزاد اسلامی
لیسانس حقوق – دانشگاه دولتی شیراز
دارنده گواهی برای هفت مهارت IP. سی دقیقه ژانویه L از تهران 450 ساعت