(معاون معاون Dftar Steel – مسقط (عمان) (از شرکت های بنیاد مصطفی