Send Me a Mail
afsanesari@yahoo.com
My Location
Muscat - Oman
Call Me
00968 93290345

The limits of veil and its critique(1)

The limits of veil and its critique(1)

20, nov , 2017

ادیان مختلف به شکل های مختلف به مقام زن و حجاب و حدود آن پرداخته اند . در قرآن و دین اسلام تا حدود زیادی به این مهم پرداخته شده است ولی آیا این تفسیرها و احکامی که الان وجود دارد و به استناد آیه های قرآنی وسیره پیامبر به آن استناد میکنند همان است که مقصود خداوند باریتعالی است ؟ آیا این حدود حجاب که امروزه بخصوص در کشور ما به آن پرداخته میشود و بعضی اشخاص آن را از نان شب هم مهمتر میدانند همانی است که خداوند میخواهد؟ و یا تفاسیر به رای بسیاری از کاتبان و سیاست مداران آن دوران به سبب بهره بردن از آن است و تاکنون باقی مانده است ؟ آیا حجاب به شکل امروز آن قبلا از اسلام هم رایج بوده است ؟ آیا ادیان الهی قبلی و پیامبران پیشین هم حدود وثغور آن را به همین شکل گفتنده اند و پیروان آنها به مرور زمان آن را تغییر داده اند و آنها هم تفسیر به رای خودشان را داشته اند . ؟ و اگر این حجاب وقوانین آن درآن زمان به راستی به همین شکل وجود داشته است چرا نباید مانند موضوعات دیگر که با تناسب زمان تغییر می کنند تغیری داشته باشد ؟ این سوالات وسوالات بسیار زیادی من را بر آن داشت تا به مطالعه در مورد آن بپردازم و سعی کنم به صورت تدریجی مطالعات خود را به شکل مقاله و یا نوشتاری دربیارم تا شاید روشنگری راه باشد در روزگار و مکانی که از حقوق اولیه انسانی خود محروم هستم ……
در دین اسلام و در قرآن که منبع اصلی حقوق برای کشور ایران و فقه و قوانین اسلامی برای سایر کشورهای اسلامی است از مجموع حدود 0666 آیه آن سه آیه به طور مستقیم در مورد حجاب صحبت نموده است و چند آیه هم به طور غیر مستقیم بدان پرداخته است . اولین سوالی که به ذهن متبادر میشود این است که چرا این همه آیات قرآنی فقط سه تا به موضوعی به این مهمی اشاره دارد؟ موضوعی که رکن مهم واساسی در کشورهای اسلامی دارد و با پیدا شدن چند تار مو لرزه بر اندام هر شخصی میفتد چرا فقط سه مرتبه به آن اشاره شده است ؟ در کتاب کامل قرآن که به تمام موارد به تفصیل پرداخته شده است این تعداد کم آیات نشان دهنده چه می تواند باشد ؟ با تحقیق و تفحص بدور از پیش داوری و قصد و نظر خاصی سعی کردم آن را مورد مداقه قراردهم . بیشترین کتابی که به نظرم خیلی جامع و کامل بدان پرداخته وآن را با مستندات فقهی و تفاسیر ارزشمند بررسی کرده و در کتاب گردآوری کرده است کتاب حجاب شرعی در زمان پیامبر نوشته آقای ترکاشوند است که در حال حاضر این کتاب ممنوع است در ایران . ایشان به اسناد آیه ها و تفاسیر فقها و عالمان گذشته و حال به بررسی این مهم پرداخته اند و با توجه به آیه های قرآن وتفسیر کلامی و معنایی آن در نهایت به این مهم رسیدند که این حجابی که ما امروز از آن صحبت می کنیم و رکن اصلی و معضل مهم برای جامعه ایران شده است به این شکل نه قبل از اسلام وجود داشته است و نه حتی بعد از اسلام . تا حدود قرن هشتم حجاب در کتب فقها و مفسران جایگاهی ندارد ( منظور از حجاب ، حجاب و پوشش سر و گردن ) می باشد . در این کتاب به تفصیل مفهوم پوشش و چگونگی و چرایی و انواع آن در روزگار پیش از اسلام در میان اعراب به اصطلاح جاهلی، وضعیت معماری و مفهوم خانه و خانه های عربها و به طور ویژه مردمان دو شهر مکه و مدینه در آستانه ظهور اسلام، لباس ها و جامه های جامعه عربی پیش از اسلام و پس از آن در زمان پیامبر (که عمدتا نادوخته بوده اند و این صد البته نکته مهمی است)، مورد بررسی قرار داده و همینطور وضعیت معابد و از جمله کعبه و انجام مراسم سنتی حج و حضور مذهبی زنان و مردان در روزگار پیش از اسلام (که در مواردی به عنوان یک امر مقدس مذهبی برهنه کامل طواف می کردند)، پوشش در حج (احرام) در سنت عربی و پوشش در هنگام نماز فرادا و یا جمعی در جمعه و جماعات در سنت اسلامی، های رسمی و غیر رسمی در عصر جاهلی و پس از آن درعصر نبی اسلام و تحولات ¬ بررسی انواع همنشینی زن و مرد و انواع روابط جنسی و ازدواج آن در روزگاران بعد، بررسی مسئله نگاه زن و مردم به هم در عصر پیش از اسلام و مشخصات شرعی آن در دوره پس از اسلام، وضعیت بهداشت و آب و شستشو (استحمام و قضای حاجت و به تعبیر نویسنده سرویس بهداشتی و . . .) در روزگار پیش از اسلام، پرده نشینی زن در سنت اسلامی از آغاز تا قرون بعد، پیوند زیست محیط عربها مانند آب و هوا و گرما و خاک و نوع معیشت و فقر و گرسنگی مردمان با انواع پوشش زنان و مردان در عربستان آن روزگار، چگونگی ورود به خانه ها در عصر جاهلی و پس از آن در صدر اسلام، تأثیر نماز در تقویت پوشش و حجاب شرعی، بررسی ۳۳ سوره نور(، بررسی جایگاه و – ۳۵ سور احزاب و ۳۳ ،۳۳ ،۳۳- تفسیری و فقهی آیات مرتبط با پوشش زنان و حجاب شرعی )از جمله آیات ۳۳ که ظاهرا از یک حدیث نبوی اخذ شده است (که البته از نظر نویسنده جعلی است) ( عورت بودن زنان ) منزلت ویژه همسران پیامبر، بررسی مفهوم و . . .در این سلسله گفتارهای پژوهشی تمام موضوعات و مسایل مربوط به جنس زن و از جمله موضوع پوشش و عدم پوشش اندام زن )از نوک پا تا فرق سر و موی گیسوان( یک به یک و با ذکر جزئیات لازم مورد تحقیق و تدقیق قرار داده و حتی از گزارش قرآنی پوشش آدم و حواّ، که ظاهرا هیچ ربطی به موضوع حجاب شرعی ندارد، نیز چشم پوشی نشده است تفاسیر سنتی مفاهیمی چون چادر و مقنعه و خمار و جلباب و مانند آنها به چالش کشیده شده است. در نهایت نظر این است که پوشاندن نیمه ی پایین دست و پا و نیز موی سر و گردن قطعا واجب نبوده ولی پوشاندن مابقی بدن شامل تنه، ران و بازو قابل استخراج بوده هرچند، به جز ناحیه دامن، محل بحث و تردید می تواند باشد . در این تحقیق مبسوط عواملی که از آغاز تا ادوار بعد موجب پدید آمدن انواع حجابهای سختگیرانه و در نهایت پرده-نشینی زنان در جوامع اسلامی شده مورد توجه قرار گرفته است (از جمله اندیشه و سیاست منفی و سختگیرانه خلیفه دوم عمر در مورد زنان). از جمله وی به درستی پرده نشینی افسانه پرده نشینی [زنان مسلمان و همسران پیامبر] به « می داند و می گوید » افسانه « زنان صدر اسلام و به ویژه همسران پیامبر و نیز دختر او را تفسیر انحرافی از آیه حجاب و اندکی به آیه جلباب بر میگردد. پرده نشین بودن زنان صدر اسلام و حتی زنان پیامبر، به دلیل خانه ها، فقدان ( ص ۴۷۳ ) ( سرویس بهداشتی در منازل، مخالفت با اراده خدا دایر بر آفرینش زن و . . .اساسا یک دروغ بزرگ است . دخت محتشم نبی اسلام که به عنوان یک زن مؤمن تمام عیار مورد احترام تمام فرق اسلامی بوده و هست و ) ( حجاب فاطمه ) ترکاشوند در باره مشهورترین کلامی که در باره حجاب زهرا « : همواره حجاب او به ویژه در جوامع شیعی به عنوان یک الگوی مورد تأکید قرار می گیرد می نویسد در ذهن عامّ و خاص نقش بسته است [این است] که وی خود را از فرد نابینایی در پرده کرد و در توجیه عملش گفت: اگر او مرا نمی بیند من که او را می بینم. یکی دیگر از سخنان نسبتا مشهور در باره او این است که وی معتقد بود بهترین زن کسی است که مردان را نبیند و مردان نیز نتوانند او را ببینند. این تصویری است که از فاطمه به عنوان الگوی زنان مسلمان در ذهن ما حکّ شده است! اما در پاسخ باید گفت نه تنها دو .» حدیث فوق جعلی است بلکه در مقابل روایاتی در مورد [آن] حضرت وجود دارد که گویای پوششی به مراتب کمتر از زنان مؤمن کنونی است (ص ۴۷۸ ). استدلال های متنوع نویسنده در باب مدعای عدم پرده نشینی فاطمه و حد حجاب او در جای خود در کتاب به تفصیل آمده است . مسئله حجاب و پوشش زنان است که پس از مواجهه مسلمانان با جهان غربی و تجدد اروپایی در صد و پنجاه سال اخیر بیش از هر موضوع دیگر جدی و چالش بزرگ در آمده است. چالش بزرگ از آنجا پیدا شده است که جهان مدرن بر بنیاد اومانیسم، برابری ذاتی و » مسئله « به عنوان یک طبیعی آدمیان را معیار تنظیم روابط مدنی و تأمین آزادیها و تضمین حقوق شهروندی قرار داده و در واقع انواع آزادی و دموکراسی و حقوق بشر و یا حقوق شهروندی از میوه های این درخت تناوراست و این پیوند علّی در اعلامیه جهانی حقوق بشر به روشنی بازتاب یافته است. اما در مقابل، در جهان ماقبل مدرن و از جمله در سنت اسلام فقاهتی، که به لحاظ تاریخی به این دوره تعلق دارد، تنظیم روابط اجتماعی و مدنی بر بنیاد نابرابری حقوقی در اشکال مختلف است. حال در ارتباط به موضوع جنسیت، در این روزگار، پرسش اساسی این است که مسلمانان، صرفا از منظر دینی، چه پاسخی به این چالش بزرگ و عمیق دارند؟ آیا برابری و الزامات منطقی و عملی آن از جمله در مورد جنسیت را می پذیرند و یا همچنان درهای درون دینی نظام مدنیت را بر بنیاد انواع تبعیضات تعریف و استوار می کنند؟ از باب چهارچوب نگرش سنتی و ماقبل تجدد و با استدلال نمونه آیا مفهوم حجاب زنان از مقوله اختیارات زنان مسلمان می باشد و یا کاملا آمرانه است و هیچ زنی (اعم از مؤمن و غیر مؤمن) حق ندارد بدون حجاب شرعی متعارف (پوشش کامل تن) در انظار مردان نامحرم ظاهر شود و به ویژه نظام سیاسی و حکومتی مدعی اجرای شریعت حق دارد زنان را به الزام اجبار وادار کند و حتی متخلفان را مجازات نماید؟ )چنان که اکنون در جمهوری اسلامی رایج و حاکم است)

نظرات کاربران

Ali karimi

عالی بود، ممنون

27, nov , 2017

Fateme Ahmadi

بسیار مفید بود
مرسی

29, nov , 2017

Mahdi hemati

ممنون از مطالب خوبتون

29, nov , 2017